Category: Optifine

OptiFine 1.20.4 HD U I8.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.20.2 HD U I7.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.20.1 HD U I6.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.19.4 HD U I4.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.18.2 HD U H7.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.17.1 HD U H1.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.16.5 HD U G8.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.15.2 HD U G6.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.14.4 HD U G5.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.13.2 HD U G5.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.12.2 HD U G5.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.11.2 HD U G5.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.10.2 HD U I5.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.9.4 HD U I5.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …

OptiFine 1.8.9 HD U M5.jar

Tính năng: Hạn chế giật lag và giúp game mượt hơn. Cài trực tiếp shaderpack thay vì phải dùng mod. Tăng giới hạn khoảng cách kết xuất từ 32 lên …